จุดประสงค์ของเรา

เดอร์ เวิร์ด ฟอรั่ม (The Word Forum) เป็นองค์กรที่ไม่อยู่ภายใต้นิกายทางศาสนาใดๆ ซึ่งได้ก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการศึกษาพระคัมภีร์ ซึ่งเราเชื่อว่าเป็นถ้อยคำของพระเจ้าผู้ทรงสร้าง

การใช้วิธีการแบบสหวิทยาการเพื่อการวิจัยในพระคัมภีร์ เรามุ่งเน้นไปที่ความเข้าใจที่ถูกต้องต่อความจริงของพระคัมภีร์ ผลการค้นพบของเราถูกเผยแพร่ไปทั่วโลกผ่านการบรรยาย ฟอรั่ม สัมมนา โครงการด้านการศึกษา สิ่งพิมพ์ที่เป็นลายลักษณ์อักษร การประชุม และทางอินเทอร์เน็ต

นอกจากนี้เรายังสนับสนุนกิจกรรมการเผยแผ่ไปทั่วโลก เช่น จัดเตรียมผู้บรรยาย ผูให้คำปรึกษา สิ่งพิมพ์ และผู้ช่วยในทุกๆด้าน

โดยการสนับสนุน เดอร์ เวิร์ด ฟอรั่ม (The Word Forum) ด้วยใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ของคุณ คุณกำลังสนับสนุนให้เราบรรลุผลในภารกิจของเรา