PAHAYAG NG MISYON

Ang Word Forum ay isang organisasyong hindi denominasyonal na binuo sa layuning maitaguyod ang pagsasaliksik ng Biblia, na pinananaligan namin na siyang Salita ng Diyos na Tagapaglikha.

Sa paggamit ng iba’t ibang paraan ng kasanayan ng pagsasaliksik ng Biblia, pinagtutuunan namin ng pansin ang ganap na pagkaunawa ng katotohanan ng Biblia. Ang resulta ng aming mga natuklasan ay ibinabahagi sa buong mundo sa pamamagitan ng mga sermon, pagtuturo, forum, seminar, paglalathala, pagpupulong at sa Internet.

Sinusuportahan din namin ang gawaing pangmisyon sa buong mundo, na naglalaan ng mga tagapagsalita, tagapagturo, paglalalathala, at tagasuporta sa lahat ng aspeto ng gawain.

Sa pamamagitan ng inyong masaganang kaloob sa Word Forum, kami ay inyong sinusuportahang maisakatuparan ang aming layunin.